แก้ปัญหา meta_compare ทำงานไม่ถูกต้องใน WordPress

ใน WordPress เราสามารถสั่ง Query โพสต์ออกมาตามค่าใน custom field ได้ (หรือชื่อในเชิงเทคนิคคือ Post Meta) ด้วยการเพิ่มอาร์กิวเมนต์ meta_query ลงไปในขั้นตอนการคิวรี่  อย่างนี้

$args = array(
	'post_type' => "mytype",
	'meta_query' => array(
		array(
			'key' => "mymeta",
			'value' => "myvalue",
			'compare' => "="
		)
	)
);

$myQuery = new WP_Query($args);

ซึ่งตามตัวอย่างข้างบน  จะเป็นการสั่งคิวรี่โพสต์จากโพสต์ไทป์ mytype โดยจะดึงจากโพสต์ที่มีค่า mymeta เท่ากับ myvalue

การคิวรี่นี้จะไม่เกิดปัญหาใดๆ ตราบใดที่เป็นการคิวรี่ตาม string ธรรมดา  แต่เมื่อใดก็ตามที่ต้องการเปรียบเทียบในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากข้อความธรรมดา (เช่นตัวเลข  หรือวันที่) การคิวรี่ด้วย meta compare ธรรมดาแบบนี้จะมีปัญหาทันที  เนื่องจากตัว WordPress จะมอง custom field เป็น string ธรรมดาๆ เป็นค่าปริยาย

Read More